Солоджук Тетяна Василівна

кандидат економічних наук,

доцент кафедри фінансів

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Закінчила Прикарпатський університет ім. В. Стефаника у 2005 р., з присвоєнням кваліфікації «Економіст» за спеціальністю «Фінанси» (диплом з відзнакою ОР магістр ВА №28130274).

У 2012 році захистила дисертацію за спеціальністю 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит» на тему «Фінансове забезпечення соціального захисту молоді» (диплом кандидата наук ДК №012777).

У 2021 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів (атестат доцента АД №008466).

Авторка понад 50 публікацій.

Наукові дослідження проводились в рамках науково-дослідної теми кафедри фінансів «Формування ефективної моделі управління фінансовими ресурсами національної економічної системи», яка виконується в межах робочого часу.

 1. Tkachuk, I.H., Melnychuk, Y.M., Tkachuk, D.Y., Kyryliuk, I.M., Solodzhuk, T.V. Economic Mechanism for Managing the Strategic Development of Territorial Communities (2020) TEM Journal, 9 (4), pp. 1606-1613. DOI: 10.18421/TEM94‐36, November 2020. (Scopus)
 2. Viktor Melnyk, Maksym Zhytar, Roman Shchur, Nataliia Kriuchkova, Tetiana Solodzhuk Assessment of the Performance of the Financial Architecture of Ukrainian Economy: Budgetary, Stock and Social Aspects (2021). WSEAS Transactions on Business and Economics. ISSN / E-ISSN: 1109-9526 / 2224-2899. Volume 18. Art. #39, pp. 386-395 DOI: 37394/23207.2021.18.39 (Web of Science)
 3. Дмитровська В.С., Солоджук Т.В., Максимів М. Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку регіону. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону:  науковий збірник [за ред. І.Г.Ткачук]. Івано-Франківськ: вид-во Прикарпатського національного університету м. В. Стефаника, 2019 Вип.15. С.147-159. DOI: 10.15330/apred.2.15.147-159
 4. Кропельницька С. О., Лащик Ю.П., Солоджук Т.В. Фінансове забезпечення реалізації пенсійної політики в Україні. Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України: матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (19 листопада 2020 р.). К.: Алерта, 2020. С.69-72
 5. Solodzhuk, T., Kropelnytska, S., Statkevych, M. (2020). CURRENT ISSUES OF INTERNATIONAL AND CROSS-BORDER PROJECTS’ IMPLEMENTATION IN UKRAINE. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 8-10. https://doi.org/10.36074/24.07.2020.v1.01
 6. Гуменюк В. В., Солоджук Т.В. Валютне регулювання в системі чинників активізації зовнішньої торгівлі. Економічна теорія та право.   № 2.  С. 11-27.  URL: http://doi.org/10.31359/2411-5584-2019-37-2-11
 7. Гуменюк В. В., Кісь С. Я., Солоджук Т. В., Кісь Г. Р. Перспективи розвитку фінансових комунікацій банківських установ. Інвестиції: практика та досвід. № 10. С. 16 – 21.
 8. Солоджук Т.В., Ціховська О.П. Методологічні аспекти аналізу фінансового стану підприємства. Вісник Прикарпатського університету. Серія Економіка. – Випуск ХІV, 2019. С.231 – 235.
 9. Солоджук Т.В. Соціально-економічний розвиток регіонів та особливості його фінансування. Перспективи розвитку територій: теорія і практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених, Харків, 22-23 листопада 2018 р. / Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. С. 399 – 401.
 10. Солоджук Т.В. Ризик-менеджмент як складова управління фінансовою безпекою підприємства. Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (28 листопада 2018 р.)]/ відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. – Луцьк, 2018. С. 179 – 180.
 11. Кропельницька С.О., Солоджук Т.В, Штефурак Г.В. Концептуальні засади формування системи фінансово-економічного забезпечення соціального захисту вимушено переміщених осіб з врахуванням кластерного підходу. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий збірник. Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. 2017. Випуск ХІІІ. Т.2. С. 184 – 195
 12. Солоджук Т.В. Державний фонд регіонального розвитку як інструмент соціально-економічного розвитку регіонів. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Менеджмент розвитку соціально-економічних систем у новій економіці» (19 жовтня 2017 р., м. Полтава). С. 198 – 200.
 13. Кропельницька С. О., Солоджук Т.В. Соціальне страхування: навч. посіб. [Вид. 3-е, доп. та перероб.] К. : «Центр учбової літератури», 2013. 336 с.

Наукометрична інформація:

 ORCID ID: 0000-0001-7746-6299

Google Scholar: https://cutt.ly/6OrUX0j

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Tetiana-Solodzhuk

Навчальні дисципліни, які викладає: Фінансовий менеджмент, Соціальне страхування, Валютні операції, Фінансовий інжиніринг, Аналіз та управління фінансовими активами.

Наукові інтереси: фінансовий менеджмент, управління фінансовими активами, проектне фінансування, реалізація проектів із використанням міжнародних інструментів проектного фінансування, особливості здійснення операцій із валютою та реалізація валютної політики України; питання соціального захисту населення.

Участь у проекті секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу «Створення проектно-освітнього центру розвитку інновацій та інвестицій в регіоні» (2019 – 2020 рр), участь у забезпеченні сталості результатів проекту після його завершення.

URL: http://agentyzmin.pnu.edu.ua/

Підвищення кваліфікації:

 1. Мобільність, Словаччина (серпень-листопад) Сертифікат № CZ956/2019KS від 14.11.2019 (CEASC/CATHOLIC UNIVERSITY IN RUZOMBEROK)
 2. Міжнародне стажування. Тема: «Міжнародні партнерські проекти – крок по кроку» №2019/11/028 (UNS/CEASC) від 14.11.2019 (180 год.)
 3. International scientific internship “Project management and grant activities. Experience of educational organizations and EU Development Foundation” within the framework of the sectoral budget support of the European Union “Creation of the Project and Educational Center for the development of innovations and investments in the region” at The Bronislaw Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jaroslaw, Limited Liability Company REA 150 год. (Diploma of completion 2018/12/18)
 4. Стажування на тему “Фінансовий менеджмент, реалізація фінансової та соціальної діяльності суб’єктами економіки в ринкових умовах» при кафедрі фінансів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (150 год) (довідка №46-35-177 від 05.07.2018
 5. Присвоєння вченого звання доцента, 2021 рік (атестат доцента АД №008466).

Прикарпатський національний університет ім.Василя Стефаника

76025, Україна м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57

Гуманітарний корпус, восьмий поверх, ауд. 801

кафедра фінансів

E-mail: tetiana.solodzhuk@pnu.edu.ua