Про науковий журнал

Науковий журнал

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

Scientific journal

“THE ACTUAL PROBLEMS OF REGIONAL ECONOMY DEVELOPMENT

 

Про журнал

ISSN 2518-7589 (Online), ISSN 2313-8246 (Print)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:

КВ № 20937-10737 від 24.06.2014

 

Сайт журналу https://journals.pnu.edu.ua/index.php/aprde

 

Індексується міжнародними наукометричними базами

Journal is indexed by:

Directory of Research Journals Indexing

Google Scholar

ResearchBib

DOAJ

 

 

 

Видавництво ДВНЗ «Прикарпатський національний університет  імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ, Україна)

 

Скорочена назва журналу

Українською: АПРЕР

Англійською: Aktual. probl. rozvit. ekon. reg.

 

Журнал  видається з 2005 року 1 раз на рік у 2-х томах.

Згідно з постановою Президії Вищої Атестаційної комісії України № 1-05/1 від 18.01.2007 р. і № 1-05/2 від 10.03.2010 р., наказу Міністерства освіти і науки України  від від 09.03.2016 № 241 науковий журнал “Актуальні проблеми розвитку економіки регіону” визнаний фаховим виданням, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з економічних наук.

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 24.09.2020 №1188 журнал включено до категорії «Б».

 

 

Тематика журналу

У журналі публікуються статті яких роз­гля­даються теоретичні аспекти дослідження проблем економіки регіону; статті, присвячені фінансово-кредитним проблемам формування виробничих відносин регіонального рівня, проблемам економічного й соціального розвитку регіонів.

В журналі “ Актуальні проблеми розвитку економіки регіону ” друкуються статті, які містять відомості про наукові дослідження у напрямках:

Економічна теорія та історія економічної думки.

Світове господарство і міжнародні економічні відносини.

Економіка та управління національним господарством.

Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.

Гроші, фінанси і кредит.

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

Статистика.

Математичні методи, моделі та інформаційні технології.

 

Контактна інформація

Адреса редакції:

Кафедра фінансів

Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника

Шевченка, 57, Івано-Франківськ

76018, Україна

Тел.: (0342) 75-23-91

E-mail: aprer2005@gmail.com

 

Головний редактор: Лілія Михайлишин, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, академік Академії економічних наук України, Україна    Scopus    WoS

Телефон: + 38 (0342) 75-23-91

 

Відповідальний секретар: Криховецька Зоряна Миколаївна

Телефон: + 380 664717708