Інформація для авторів

Науковий журнал

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

Scientific journal

“THE ACTUAL PROBLEMS OF REGIONAL ECONOMY DEVELOPMENT

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ

Журнал “ Актуальні проблеми розвитку економіки регіону ” видається українською, англійською та польською мовами .

Періодичність – 1 раз на рік у 2-х томах

До редакції подається електронний варіант статті  для попереднього розгляду на предмет відповідності тематиці і вимогам журналу. При позитивному висновку до редакції додатково надсилається (можна надіслати на електронну пошту скановані документи):

1)  копія квитанції про оплату оргвнеску;

2)     авторська угода.

Електронний формат статті повинен задовольняти наступним вимогам:

1. Текст статті приймається у форматі MS Word  (*.rtf, *.doc)

2. Малюнки приймаються у форматах: TIFF, GIF, BMP, JEPG.

Максимальний термін рецензування та надання автору відповіді становить 20 днів після отримання статті.

Термін публікації матеріалів 4 місяці з дня їх надходження до редакції.

Статті, відхилені рецензентами та редколегією, повертаються авторам для доопрацювання.

До друку приймаються статті обсягом  8-20 сторінок, написані українською, англійською та польською мовами.

Наукові статті можуть надсилати вчені-економісти, науковці, викладачі, магістри, аспіранти, докторанти, практики.

Структура статті

Текст статті має бути оформлений відповідно до постанови ВАК №7-05/1 від 15 січня 2003 року “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України”. Стаття повинна вміщати логічно взаємопов’язані розділи. Усі розділи повинні починатися вказаним заголовком, виділеним напівжирним шрифтом.

Анотація ідентична за текстом українською та англійською мовами, розмір кожної – не менше 1800 знаків;  і має  висвітлювати такі структурні питання: тему статті, мету, методи  дослідження, результати, наукову новизну, практичну значущість. Перед текстом анотації  відповідною мовою вказуються: прізвища та ініціали всіх авторів, назва статті, адреса організації (для кожного з авторів).

Ключові слова українською та англійською мовами. Їх кількість не повинна перевищувати десяти одиниць.

Вступ (постановка проблеми в загальному вигляді і її зв’язок із останніми дослідженнями і публікаціями, а також із важливими науковими і практичними завданнями з обов’язковими посиланнями в тексті на використану літературу. Автор повинен виділити із загальної проблеми ту частину, яку він досліджує, і показати її актуальність).

Постановка завдання (формулювання мети, методів дослідження).

Результати (виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням одержаних наукових результатів).

Висновки (наукова новизна, теоретичне і практичне значення досліджень, перспективи подальших наукових розробок у цьому напрямку).

Бібліографічний список (не менше 8-ми джерел). На кожну позицію у бібліографічному списку має бути посилання в тексті статті. Бібліографічний опис подається українською та англійською мовами. Бібліографічний опис українською мовою оформлюється у відповідності до Національного стандарту України «Інформація та документація. Бібліографічна посилання. Загальні положення та правила складання. ДСТУ 8302:2015» (Більше)

Для оформлення бібліографічного списку англійською мовою бажаним є стиль MLA (можна скористатись довідником за лінком . Редакція надає допомогу в оформленні літератури за вказаним стилем. Для статей, написаних польською чи англійською мовами джерела подаються окремо мовою оригіналу, оформлені відповідно до українського стандарту бібліографічного опису та References – ті самі джерела, але англійською мовою, оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом MLA.

Технічні вимоги до оформлення статей

Стаття має бути набрана в текстовому редакторі Microsoft Word (файл повинен мати розширення *.doc або *.rtf). Назва файлу латинськими буквами повинна відповідати прізвищу першого автора (наприклад: Petrenko.doc, Petrenko.rtf).  Поля з усіх боків – 25 мм. Шрифт Times New Roman Cyr, кегль 12. Інтервал між рядками 1. Абзацний відступ – 1.

Статті подаються за таким порядком:

  • УДК в лівому верхньому куті аркуша напівжирним курсивом;
  • прізвища авторів, які набираються шрифтом напівжирним курсивом у правому куті аркуша;
  • НАЗВА СТАТТІ, яка набирається великими літерами, шрифт  напівжирний;
  • установа, де виконана робота (назва установи, відомча приналежність, повна поштова адреса, індекс, телефони, факс, адреса електронної пошти). Якщо колектив авторів включає співробітників різних установ, то слід вказати місце роботи кожного автора.
  • текст статті (відповідно до вищенаведеної її структури) – шрифт 14, звичайний.
  • відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (навчання), повна поштова дом. адреса, адреса для листування, роб. і дом. телефони із зазначенням коду міста, факс, e-mail.

Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми) додатково подавати у форматі *.tiff.  Цифровий матеріал подається у таблиці, що має порядковий номер, вирівнювання по правому краю (наприклад, Таблиця 1) і назву (друкується над таблицею посередині напівжирним шрифтом українською та англійською мовами, наприклад, Особливості політики сталого розвитку закордонних країн). Після таблиць та рисунків – зазначити джерело ([ ]; розробка автора; складено автором на основі [ ] тощо). Ілюстрації також потрібно нумерувати і вони повинні мати назви українською та англійською мовами, які вказуються поза графічним об’єктом, (наприклад, Рис.1. Класифікація пріоритетних напрямів інноваційної діяльності малих підприємств і джерела їх фінансування). Ілюстративний матеріал обов’язково повинен бути контрастним чорно-білим. Формули (з стандартною нумерацією) виконуються в редакторі Microsoft Equation. Підписи рисунків та формул повинні бути доступні для редагування. Усі графічні об’єкти не повинні бути сканованими.

Посилання на літературу в тексті слід давати в квадратних дужках, наприклад, [4, с. 31; 2, с. 21–39], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (без сторінок) відокремлюється від іншого крапкою з комою [1; 2; 5; 8; 11; 19].

Редакція не несе відповідальності за викладену в статті інформацію.

Автор несе відповідальність за оригінальність тексту статті (за плагіат відповідає автор), точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації.

Адреса редакції: 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57, Прикарпатський національний  університет ім. В. Стефаника, кафедра фінансів, тел.(80342) 75-23-91e-mail:  krizor1@rambler.ru. Відповідальний секретар наукового журналу Криховецька Зоряна Миколаївна.

Друк статей в журналі БЕЗКОШТОВНИЙ. Проте передбачена сплата оргвнеску,Ю що покриває витрати на DOI  та розсилку

Зразок оформлення статті

УДК 332.1

Петренко С.В.¹, Іванов С.М.²

ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД …………………

¹Львівський національний університет імені Івана Франка,

Міністерствo освіти і науки України,

кафедра обліку і аудиту,

вул. Університетська, 1, м. Львів,

79008,Україна,

тел. :……………….,

е-mail: ……………….

ORCID:

 

² Дніпровський державний аграрно-економічний університет….

 

Анотація. Стаття спрямована на дослідження закордонного досвіду ………

Ключові слова: сталий розвиток…………..

 

Petrenko S.V. ¹, Ivanov S.M. ²

FOREIGN EXPERIENCE……………………

¹Ivan Franko National University of Lviv,

Ministry of Education and Science of Ukraine,

Department of Accounting and Audit,

Universytetska str., 1, Lviv,

79000, Ukraine,

tel.:……………….

е-mail: ……………….

ORCID:

 

² Dnipro state agrarian –economic University……

Abstract. The article is directed ……………………….

Key words: sustainable development………………………….

Вступ. Регіональна політика фінансового забезпечення сталого………….

Постановка завдання. Закордонний досвід проблематики сталого розвитку……………

Результати. Вважаючи себе лідером у розробці……………….

Таблиця 1

Запропонована програма перевірки розрахунків з покупцями

сільськогосподарської продукції

Table 1

The proposed program check of calculations with agricultural products buyers

Зміст процедури Джерело

інформації

Прийоми перевірки Примітки
1. Наявність підтверджу­валь­них документів .. Договори, гарантійні ли­сти, заявки Інспектування, пе­ре­­вір­ка …

 

 

 

 

 

Рис. 2. Структура економічної діяльності……………………

Fig. 1. The structure of economic activity…………………….

 

Висновки. На відміну від розвинутих країн світу…………………….

 

Бібліографічний список

1. Дробноход М.І. , Вольвач Ф.В. Концептуальні основи формування екологічного мислення та здібностей людини будувати гармонійні відносини з природою : кол. моногр. К. : МАУП, 2000. 76 c.

References

1. Drobnohod, Mykola, Volvach, Fedir and Sergiі Ivanenko. Conceptual bases of formation of ecological thinking and abilities to build a harmonious relationship with natureMAUP, 2000.

 

Дані про авторів подаються окремим файлом.

Англійською мовою

Українською мовою

Прізвище Ім’я По-батькові (повністю)

посада кафедра назва вищого навчального закладу, вчене звання, вчена ступінь
(Робоча адреса) індекс, область, місто, вулиця, будинок
(Домашня адреса чи адреса для листування) індекс, область, місто, вулиця, будинок, квартира
Телефон ( краще мобільний); (E-mail)

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.