Навчальні дисципліни

Схема навчальних дисциплін спеціальності

“Фінанси, банківська справа та страхування”

 

Анотація базових дисциплін

за спеціальністю “Фінанси, банківська справа та страхування”.

ФІНАНСИ

Закономірності у сфері фінансових відносин держави, господарства та населення. Конкретні форми прояву економічних законів у сфері фінансів. Сутність фінансів як специфічної сфери виробничих відносин. Склад фінансів. Централізовані та децентралізовані фінансові ресурси. Функції фінансів. Вплив фінансів на суспільне виробництво. Фінансова політика держави, її особливості в умовах переходу до ринкових відносин. Фінансова система України. Державні прибутки та витрати. Державний бюджет, бюджетна система України. Податки, податкова система України. Фінансовий механізм, його склад та вплив на ринок. Фінансове регулювання внутрішнього ринку і зовнішньоекономічних відносин. Фінанси державних підприємств та об’єднань. Фінанси господарських спільнот. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності. Фінансовий ринок. Страхування. Управління фінансами. Фінансовий контроль. Тенденції розвитку фінансових відносин і їх особливостей у сфері державних фінансів, міжнародних фінансів і фінансів господарських одиниць. Актуальні питання теорії і практики розбудови фінансової політики держави.

ГРОШІ І КРЕДИТ

Походження, суть, функції та роль грошей. Грошовий оборот і грошовий обіг. Закони грошового обігу. Інфляція. Грошові системи. Необхідність та суть кредиту. Кредитна система і банки. Операції комерційних банків. Ринок цінних паперів. Міжнародні валютні та кредитні відносини. Аналіз взаємодії структурних елементів грошової, кредитної та валютної систем, як сукупності економічних відносин, що мають прямий та зворотній зв’язок з процесом суспільного відтворення.

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ

Зміст і основи організації фінансів підприємств. Фінансові ресурси підприємств. Поточна діяльність підприємства і його фінансування. Оборотні кошти підприємства. Формування і використання доходу (прибутку) підприємства. Фінансові взаємовідносини підприємства з державою. Кредитування підприємства. Розрахункове і касове обслуговування підприємства. Фінансове забезпечення відтворення основних фондів. Система оподаткування та її вплив на діяльність підприємства. Види податків і обов’язкових платежів. Методика складання оперативного балансу, надходження коштів і платежів. Фінансове планування і фінансова стратегія. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства. Управління фінансовими ресурсами. Особливості організації фінансових відносин на орендних підприємствах, спільних підприємствах та в акціонерних товариствах.

СТРАХУВАННЯ

Економічна необхідність та роль страхування в забезпеченні безперервності суспільного виробництва. Особливості фінансових відносин у сфері страхування. Форми страхового захисту та система страхових фондів. Класифікація страхування по об’єктах та за ознакою ризику. Страхування майна фізичних та юридичних осіб, його форми. Страхування кредитних та фінансових ризиків, економічна необхідність, значення та види. Страхування зовнішньоекономічної діяльності. Особисте страхування, його види та значення в забезпеченні соціального захисту громадян. Страхування відповідальності. Перестрахування. Доходи і витрати страховика. Перспективи розвитку страхування в Україні.

ІНВЕСТУВАННЯ

Поняття і економічна роль інвестицій. Форми інвестицій. Капітальні вкладення. Фінансові інвестиції. Фінансові джерела інвестицій. Інвестиції і виробничі фонди. Інвестиції іноземних фірм і спільних підприємств. Іноваційні форми інвестицій. Взаємовідносини інвесторів з іншими суб’єктами інвестиційного процесу. Державне регулювання інвестицій. Інвестиційний ризик та концепція повернення коштів. Аналіз та оцінка цінних паперів. Аналіз галузей промисловості. Сучасні досягнення теорії інвестування. Аналіз альтернативних компаній та інших інвестиційних засобів. Аналіз і управління портфоліо цінних паперів. Фінансове забезпечення і оцінка фактичної ефективності інвестиційної діяльності.

БАНКІВСЬКА ОПЕРАЦІЇ

Банківська система. Класифікація банків по функціях і характеру виконуваних операцій. Структура та організація універсального банку. Порядок створення та організація діяльності комерційних банків. Оптова та роздрібна банківська діяльність. Діяльність банків по обслуговуванню підприємств та наданню послуг приватним особам. Банківський баланс. Менеджмент активів і пасивів. Менеджмент ліквідності. Залучені та власні кошти. Фонди банку. Банківські послуги. Пасивні операції. Кредитні операції. Кредитні гарантії. Аналіз кредитів. Інвестиційний портфоліо. Трастові служби. Банк в зовнішньоекономічному обігу.

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Економіко-організаційні та правові основи фінансового менеджменту. Методи та інструменти фінансового менеджменту. Основи прийняття фінансових рішень. Базові показники у фінансовому менеджменті. Політика залучення позикових коштів. Внутрифірмове планування. Керування формуванням та розподілом прибутку. Аналіз грошового обігу. Управління оборотним капіталом. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств. Дивідендна політика підприємства.

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ

Розкривається сутність та функції державних фінансів, їх складові частини. Місце державного бюджету та місцевих бюджетів в фінансовій системі. Визначається структура доходів та видатків державного бюджету, місцевих бюджетів, методика їх розрахунків, бюджетний дефіцит, бюджетне регулювання, касове виконання бюджету. Другий розділ присвячується позабюджетним цільовим фондам. Розглядаються їх організаційна структура, джерела формування та напрямки використання. Складовою частиною дисципліни є фінанси державних підприємств (принципи організації, особливості формування і розподілу прибутків, відносини з бюджетом). МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ Грошові відносини, що складаються у міжнародній практиці. Міжнародні фінанси та підсистема фінансових та міжнародних економічних відносин. Баланси міжнародних розрахунків. Валютна система. Ринок валют, операції з валютою.

ПОДАТКОВА СИСТЕМА

Теоретичні основи побудови податкової системи. Сутність та функції податкової системи. Принципи організації, методи побудови. Характерні риси податкової системи України та напрямки удосконалення. Аналіз існуючого податкового законодавства. Норма оподаткування та методика розрахунку окремих видів податків. Контроль за сплатою податків. Зарубіжний досвід оподаткування. Податковий менеджмент. Структура податкових органів. Функції, організація стягнення податків та обов’язкових платежів, методи контролю

СТРАХОВІ ПОСЛУГИ

Економічна необхідність і класифікація страхових послуг. Страхування майна сільськогосподарських підприємств. Страхування майна несільськогосподарських підприємств, об’єднань, кооперативних і громадських організацій. Страхування кредитних, фінансових та інших комерційних ризиків. Страхування майна громадян. Особисте страхування (життя; від нещасних випадків; медичне страхування). Страхування відповідальності (громадської відповідальності і екологічне). Перестрахування. Теоретичні основи страхових послуг. Стан і перспективи розвитку страхової справи в умовах ринкових відносин. Організація роботи страхових компаній по наданню страхових послуг фізичним і юридичним особам.

ФІНАНСОВИЙ РИНОК

Фінансовий ринок: сутність, функції та його роль в ринковій економіці. Економічні відносини, які виникають у процесі функціонування фінансового ринку. Класифікація фінансових ринків. Первинні і вторинні фінансові ринки. Фінансові установи. Грошові ринки. Ринок капіталів. Фондова біржа. Цінні папери: акції, облігації, казначейські зобов’язання, ощадні сертифікати, векселі. Сучасні теорії фінансового ринку (теорія ефективного фінансового ринку, теорія портфоліо, теорія Марковича, теорія диверсифікації). Фінансовий ринок в Україні (сучасний стан та перспективи розвитку).

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

Значення і методичні основи фінансового аналізу. використання балансу доходів та витрат для інформаційного забезпечення фінансового аналізу підприємства. Основні показники фінансового аналізу підприємства і оцінка фінансового стану підприємства. Аналіз стану та ефективності використання оборотних коштів підприємства. Оцінка капіталу підприємства. Аналіз платоспроможності (ліквідності) підприємства на показниках його фінансового стану. Банкрутство. Аналіз показників фінансової стійкості підприємства. Комплексний фінансовий аналіз діяльності підприємства. Розрахунки резервів підприємства на основі фінансового аналізу його діяльності. Вивчення фінансової стратегії підприємства.

ІНВЕСТУВАННЯ

Інвестиції та ринок капіталів сучасної економіки. Ринки та інструменти. Суб’єкти інвестиційної діяльності. Фінансові інвестиції. Інвестиції у виробничі фонди. Оцінка фінансових інструментів та управління інвестиційним портфелем. Іноземні інвестиції. Інноваційна форма іноземних інвестицій. Обгрунтування целесообразності інвестицій. Макроекономічне регулювання інвестиційного процесу. Форми регулювання взаємодії суб’єктів інвестиційного процесу. Проектування та ціноутворення в інвестиційній сфері. Освоєння інвестицій.

АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Міжнародні інвестиційні проекти: сутність та основні риси. Структура міжнародних інвестиційних проектів. Основні методи оцінки міжнародних інвестиційних проектів. Фінансовий аналіз міжнародних інвестиційних проектів. Розрахунок та аналіз альтернативних варіантів міжнародних інвестиційних проектів. Джерела фінансування та техніка залучення кредитних ресурсів для реалізації міжнародних інвестиційних проектів. Прийняття рішення про реалізацію міжнародних інвестиційних проектів. Особливості реалізації міжнародних інвестиційних проектів в Україні.