Кропельницька Світлана Орестівна

кандидат економічних наук,

доцент кафедри фінансів

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

НАВЧАННЯ:

  • Прикарпатський національний університет імені  Василя  Стефаника у 1995-2000 р. з присвоєнням кваліфікації «Економіст» за спеціальністю «Фінанси».
  • аспірантура ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» за спеціальністю 08.04.01 “Фінанси, грошовий обіг і кредит” (2002-2006 рр.);
  • докторантура ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» (2018-2020);

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ: кандидат економічних наук, 2006 р.

ТЕМА КАНДИДАТСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ:  «Фінансово-економічні засади формування та функціонування нових виробничих систем (кластерів)» (2006)

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ: доцент, 2008

Посада: доцент кафедри фінансів (2007), директор Проектно-освітнього центру «Агенти змін» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (2018)

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ: Інвестування, Аналіз і фінансування інвестиційних проектів, Нові виробничі системи (кластери)

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: інвестиційна діяльність; інвестиційне проектування; фінансування проектів розвитку; фінансове та інституційне забезпечення регіонального розвитку; проекти регіонального та місцевого розвитку; розробка і фінансування інвестиційних проектів; стратегічне планування розвитку; кластерні проекти.

ПУБЛІКАЦІЇ: 189 праць, із них 126 наукового та 33 навчально-методичного характеру, 30 авторських свідоцтв у тому числі 5 навчальних посібників із грифом МОН України.

 

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ:

   1. Svitlana Kropelnytska, Olha Hryhoriv. (2020). Research of institutional aspects of the project financing of socio-economic development of the region. Technology audit and production reserves, (1/4(51)), 45-50. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2020.194494.
   2. Кропельницька С. О., Кондур О. С., Криховецька З. М., Кулеша-Любінець М. М., Мигович Т. М. Проєктна діяльність як інноваційний тренд розвитку Університету 4.0. Стратегія післядипломної освіти для сталого розвитку : монографія; за ред. Н.М. Рідей, Л.М. Панченко. Київ: Вид-во НПУ ім.М.П. Драгоманова, 2020. С.326-348.
   3. Olena Shtepa, Tamara Nikolenko, Viktoriia Matsuka, Svetlana Suprunenko, Oksana Galenko, Svitlana Kropelnytska. Economic-Mathematical Model for Assessing the Sensitivity of International Innovation and Investment Projects. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-3075, Volume-8 Issue-12, October, 2019. Pp. 140-145. Retrieval Number L34801081219/2019©BEIESP DOI: 10.35940/ijitee.L3480.1081219. Published By: Blue Eyes Intelligence Engineering & Sciences Publication (Scopus)
   4. Кропельницька С.О., Мигович Т.М., Кулеша-Любінець М.М. Розроблення та реалізація соціальних проектів в Україні. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. № 1 (106). С.37-43.
   5. Білий М.М., Кропельницька С.О., Сав’юк Т.Ю. Бюджетний контроль ефективності використання фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування в Україні./ Вісник Прикарпатського національного університету. Економіка. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2019.
   6. Кропельницька С. О. Майорова Т.В., Кондур О.С.Інституційні чинники формування кадрового потенціалу розвитку конкурентоспроможності регіону. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий журнал / [за ред. І.Г. Ткачук]. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2019. – Вип.15. – Том 2. – С.129-140
   7. Криховецька З.М., Кропельницька С. О., Кондур О.С. Проєктна діяльність як фактор підвищення конкурентоспроможності вітчизняних закладів вищої освіти (ЗВО). Приазовський економічний вісник. Електрон.наук.журнал, 2019. – Вип. 6 (17) – С.144-153. URL: http://pev.kpu.zp.ua DOI: https://doi.org/10.32840/2522-4263/2019-6-28
   8. Максимович О.В., Кропельницька С. О., Мединська Т. В. Ключові елементи стратегічного планування розвитку територіальних громад Прикарпатського регіону в умовах євроінтеграційних процесів. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий журнал / [за ред. І.Г. Ткачук]. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2018. – Вип.14. – Том 1. С.213-235.
   9. Кропельницька С. О. Роль Прикарпатського національного університету як мозкового центру реформ у посиленні інституційної спроможності розвитку територіальних громад регіону. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий журнал / [за ред. І.Г. Ткачук]. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2018. – Вип.14. – Том 2.
   10. Kropelnytska, S.Vusyatytska, M. Institutional and financial support for regional innovation development based on cluster approach. Economic Annals-XXI, 2015, 3-4(2),  37–40. (Scopus)
   11. Кропельницька С.О. Особливості формування фінансових відносин у кластері народних художніх промислів. Актуальні проблеми економіки. Київ: АТЗТ Атопол. №5 (83). С. 51-58. (Scopus)

 

КЛЮЧОВІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ:

   1. Керівництво з управління проектами розвитку : інтерак­тив­­ний навчальний посібник / колектив авторів; за заг. ред. І. Є. Цепенди, С. О. Кропельницької. Івано-Франківськ : Прикар­патський національний університет імені Василя Стефаника, 2020. 352с.
   2. Методи активного навчання у підготовці фінансиста [текст] : навч. посіб. / С.О.Кропельницька, І.В.Перевозова. – К: «Центр учбової літератури», 2014. –  222 с.
   3. Інвестування: у питаннях і відповідях : навч. посіб. / С.О. Кропельницька ; за ред. І.Г. Ткачук. – Івано-Франківськ : Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2013. – 224 с.
   4. Страхові послуги [текст] : навч.-інтеракт. посіб. / С.О.Кропельницька, І.І.Плець. – Івано-Франківськ: ДВНЗ “Прикарпатський національний ун-т ім.В.Стефаника”, 2014. –  390 с.
   5. Соціальне страхування : навч. посіб. / С.О. Кропельницька Т.В. Солоджук. – [Вид. 2-ге, доп. та перероб.] – Івано-Франківськ : ПП Бойчук,  – 326 с.

 

КЛЮЧОВІ СВІДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ АВТОРСЬКОГО ПРАВА:

    1. Свідоцтвo про реєстрацію авторського права на літературний письмовий твір наукового та ішого характеру. Інноваційні інструменти, проекти та рішення у забезпеченні розвитку «Університету 4.0». Авторське свідоцтво на твір 96270, дата реєстрації 20.02.2020. Кропельницька С.О., Кулеша-Любінець М. М., Мигович Т. М., КриховецькаЗ. М., Кондур О. С.
    2. Свідоцтвo про реєстрацію авторського права на письмовий твір наукового та іншого характеру «Рекомендації і поради з розробки концепцій проектів в рамках 1 етапу конкурсу проектів для студентів та аспірантів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» «Сьогодні креативна ідея – завтра реальна справа» Авторське свідоцтво на твір. 84397 дата реєстрації 15.01.2019
    3. Свідоцтвo про реєстрацію авторського права на літературний письмовий твір наукового та іншого характеру Методичні рекомендації до проходження навчальної практики студентів ІІІ курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання у Проектноосвітньому центрі «Агенти змін» ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Авторське свідоцтво на твір 92853, дата реєстрації10.2019. Кропельницька С.О., Солоджук Т.В.
    4. Свідоцтвo про реєстрацію авторського права на літературний письмовий твір наукового та ішого характеру. Методичні рекомендації до виробничої практики у Проектно-освітньому центрі «Агенти змін» для студентів ІІ курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (скорочена програма) та ІV курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», ОР – бакалавр» Авторське свідоцтво на твір 94651, дата реєстрації 10.12.2019. Кропельницька С.О., Криховецька З.М., Щур Р.І., Мигович Т.М., Григорів О.О.
    5. Свідоцтвo про реєстрацію авторського права на літературний письмовий твір наукового та ішого характеру. Методичні рекомендації до виробничої практики за фаховим спрямуванням у Проектно-освітньому центрі «Агенти змін» для студентів ОР магістр спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Авторське свідоцтво на твір 94650, дата реєстрації 10.12.2019. Кропельницька С.О., Криховецька З.М., Щур Р.І., Мигович Т.М., Григорів О.О.
    6. Свідоцтвo про реєстрацію авторського права на письмовий твір наукового характеру «Проект «Створення проектно-освітнього центру розвитку інновацій та інвестицій в регіоні». Авторське свідоцтво на твір 75715 від 03.01.2018. Кропельницька С.О., Григорів О.О.
    7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на письмовий твір наукового характеру «Проект «Впровадження кластерної моделі розвитку народних художніх промислів на Прикарпатті» та ілюстрації до нього.Авторське свідоцтво на твір № 66758 від 19.07.2016 Кропельницька С.О.
    8. Ткачук І.Г., Кропельницька С.О., Петруняк А.Д. Кластер народних художніх промислів «Сузір’я»: методика, коментар, поради. Посібник. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2009. – 272 с. Авторське свідоцтво на твір № 26392 від 06.02.2008 р. Ткачук І.Г, Кропельницька С.О.

Організаційна робота:

– член редколегії наукового журналу «Актуальні проблеми розвитку економіки регіону» (ISSN 2518-7589 (Online), ISSN 2313-8246 (Print);

наукове консультування установ, підприємств, організацій

– член Робочої групи з розробки Національної програми кластерного розвитку України до 2027 року

– член Комітету з управління впровадженням Стратегії розвитку Івано-Франківської МТГ на період до 2028. Рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради № 130 від 06.02.2020 р.

– член Робочої групи та координаційної ради з розроблення Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки та Плану заходів з її реалізації на 2021-2023 роки. Розпорядження голови Івано-Франківської ОДА №577 від 07.11.2019р.

член Робочої групи з розроблення Стратегії розвитку Брошнів-Осадської селищної ради ОТГ Івано-Франківської області до 2025 року (рішення сесії №116-4/2018 від 29.03.2018р.)

член Робочої групи з координації розробки проекту Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Івано-Франківської області до 2020 року (розпорядження ОДА № 418 від 25.07.2017р.)

– член Робочої групи «Бюджету участі» м.Івано-Франківська в якості її члена. Конкурс проектів в рамках міської цільової програми «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Івано-Франківську».

– наукове консультування Програми розвитку соціального підприємництва Івано-Франківської ТГ, Програми науково-технічної та інноваційної діяльності Івано-Франківської області тощо.

участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю;

з березня 2018 року – директор Проектно-освітнього центру розвитку інновацій та інвестицій в регіоні «Агенти змін» ПНУ з жовтня 2017 року – член Туристичної ради Івано-Франківської області, Україна

з лютого 2017 року – член Експертного пулу консультантів з регіонального розвитку в рамках програми «U-LEAD з Європою»

з 27 жовтня 2016 року – Координатор Регіональної експертної спільноти мережі РЕГІОНЕТ в Івано-Франківській області на громадських засадах

з лютого 2004 – Член ГО «Кластер народних художніх промислів «Сузір’я», Івано-Франківськ, Україна

з листопада 2000 Член ГО «Прикарпатський науково-аналітичний центр», Івано-Франківськ, Україна

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

 Стажування з міжнародною сертифікацією ISO. Certificate of completion: Project Manager (PMBOK, ISO 21500:1212, ISO 31000:2018). 10.10.2020. Certificate serial No: UA-PM-00038-20 / http://agentyzmin.pnu.edu.ua/specialist/svitlana-kropelnytska/

Фінансовий менеджмент проектів. Центр фінансового консалтингу. 16-18 жовтня 2020 року. Сертифікат. № 001/20 від 18.10.20р. /1 кредит/ http://agentyzmin.pnu.edu.ua/story/%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%84%d1%96%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b8/ Фінансовий менеджмент проектів. Інститут післядипломної освіти КНЕУ та Центр фінансового консалтингу. 28-30 жовтня 2020 року. Сертифікат. № 0001 від 30.10.20р. /0,5 кредита/

Мобільність, Словаччина. Сертифікат № CZ956/2019KS. (CEASC/CATHOLIC UNIVERSITY IN RUZOMBEROK)

Міжнародне стажування. Тема: «Міжнародні партнерські проекти – крок по кроку» №2019/11/013 (UNS/CEASC) /6 кредитів/

Державна вища технічно-економічна школа ім. о. Броніслава Маркевича, Фундація REA, м. Ярослав, Республіка Польща. Сертифікат. Тема: «Управління проектами та грантовою діяльністю. Досвід освітніх організацій та фундацій розвитку ЄС» («Project management and grant activities. Experience of educational organizations and EU Development Foundation»), 19.12.2018р. /6 кредитів/

Університет суспільних наук (UNS) (м.Лодзь, Польща), Сертифікат № 2018/04/011. Сертифікат, диплом, рекомендаційний лист. Тема: “Проектний офіс в структурі ВНЗ – інструмент реалізації освітніх проектів в фінансовій перспективі ЄС на 2014-2020 роки. Європейська модель”, 25.04.2018 р. /6 кредитів/

University of Southern California, California State University, Michigan State University, Macomb-Oakland University (США) в рамках спеціальної американської програми SABIT, Сертифікат, тема: «Регіональний економічний розвиток: розвиток малого та середнього бізнесу», 09.11.2017 р.

Інститут економіки та управління Івано-Франківського технічного національного технічного університету нафти і газу, кафедра фінансів, Довідка №46-35-60/3, Тема: «Методичні підходи до викладання дисциплін вибору навчального закладу та студентів», 29.06.2016 р.

Прикарпатський національний університет ім.Василя Стефаника

76025, Україна м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57

Гуманітарний корпус, ауд. 801

кафедра фінансів

E-mail: svitlana.kropelnytska@pnu.edu.ua

Сайт: http://agentyzmin.pnu.edu.ua/specialist/svitlana-kropelnytska/