Білий Михайло Мирославович

кандидат економічних наук,

доцент кафедри фінансів

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

У 2002 році закінчив Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси» та здобув кваліфікацію економіста за спеціальністю “Фінанси”.

В 2010 р. захистив дисертацію на тему “Організаційно-фінансові основи розвитку сільськогосподарських кооперативів на Прикарпатті” і отримав науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

У 2016 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів.

Автор понад 50 наукових і навчально-методичних праць.

Наукометрична інформація:

 ORCID ID: 0000-0003-1847-0978

Google Scholar: https://cutt.ly/6OrUX0j

 1. Наукові дослідження проводяться в рамках теми «Формування ефективної моделі управління фінансовими ресурсами національної економічної системи». В рамках теми досліджено напрями підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання в умовах трансформації економіки.
  1. Білий М.М.Інноваційні методи управління витратами суб’єктів малого бізнесу. Вісник Прикарпатського університету. Серія економіка. Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника “Плай”. 2015. Вип. 11. С. 154-158.
  2. Білий М.М. Теоретико-методологічні засади забезпечення фінансовими ресурсами суб’єктів малого бізнесу. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий збірник [за ред. І.Г. Ткачук.]. Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2015. Вип. 11. Т. 2. С.  187-196.
  3. Білий М.М.Фінансові результати підприємства: факторний аналіз в умовах економічної кризи. Вісник Прикарпатського університету ім. В.Стефаника. Серія: Економіка. Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника “Плай”, 2014. Вип. 10. С.  234-241.
  4. Білий М.М., Кропельницька С.О., Сав’юк Т.ЮБюджетний контроль ефективності використання фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування в Україні. Вісник Прикарпатського національного університету. Економіка. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2019.
  5. Білий М. М. Особливості розвитку ринку платіжних карток в Україні. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник [за ред. І.Г. Ткачук.]. 2019. Т. 2. № 15. С.119-128.
  6. Білий М.М. Кооперативи: їхнє місце в організаційній структурі економіки. Актуальні проблеми економіки. 2004. №6(36). С. 99-106.
  7. Білий М.М. Аналіз ефективності використання виробничих потужностей та основних виробничих фондів у підприємницькій діяльності. Актуальні проблеми економіки. Київ: АТЗТ Атопол, 2004. №5. С. 110-121.
  8. Білий М.М. Проблеми та перспективи розвитку господарств населення на Прикарпатті. Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Вип. 202: в 4-х т. Том ІІ. Дніпропетровськ, 2005. С. 481-487.
  9. Білий М.М. Сільськогосподарські виробничі кооперативи в контексті формування нової організаційної структури аграрного сектора економіки регіону. Вісник Львівського державного аграрного університету: Економіка АПК. Львів: Львівський державний аграрний університет, 2005. №12. С. 208-214.
  10. Білий М.М. Кооперативи як засіб вирішення соціально-економічних проблем регіону. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. Вип. 5. Івано-Франківськ: Плай, 2007. С. 76-81.
  11. Білий М.М. Молочарська кооперація у Східній Галичині в міжвоєнний період та можливості застосування її здобутків в сучасних умовах. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник [за ред. І.Г. Ткачук.]. Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника, 2007. Вип. ІІІ. Т.2. С. 386-395.
  12. Білий М.М. Особливості фінансової підтримки розвитку особистих селянських господарств в Прикарпатському регіоні. Журнал «Інноваційна економіка» Тернопіль: Видавництво БФ “Добрі справи”. №5. С. 146-151.
  13. Білий М.М. Метод реальних опціонів в оцінці інвестиційної ефективності сільськогосподарських кооперативів. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник [за ред. І.Г. Ткачук.]. Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. Вип. ІV. Т.1. С. 245-252.
  14. Білий М.М. Неприбутковий статус кооперативу в системі формування та використання його фінансових ресурсів. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник [за ред. І.Г. Ткачук.]. Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника, 2009. Вип. V. Т.1. С. 112-120.
  15. Білий М.М. Сільськогосподарська кооперація як один з напрямів стратегії розвитку АПК області. Матеріали науково-практичної конференції “Івано-Франківщина – поступ у майбутнє”. Івано-Франківськ: Вид-во ІФНТУНГ, 2004. С. 13-14.
  16. Білий М.М. Особливості розвиту сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Прикарпатському регіоні. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник [за ред. І.Г. Ткачук.]. Івано-Франківськ : Плай, 2005. Вип. І. С. 54-59.
  17. Білий М.М. Особливості розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації на Прикарпатті. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Дні науки – 2005”. – 15-27 квітня 2005 року – Т.12 “Державне регулювання економікою”. Дніпропетровськ, Наука і освіта, 2005. С. 26-27.
  18. Білий М.М. Можливості оцінки інвестиційної привабливості агрокооперативів: новітні методи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Передові наукові розробки – 2007”. – 1-15 вересня 2007 р. Т.2 “Економічні науки”. Прага : Вид-во “Освіта і наука”, 2007. С. 38-39.
  19. Білий М.М. Мотиваційні чинники формування обслуговуючих кооперативів в сільському господарстві. Матеріали четвертої Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції “Соціум. Наука. Культура”. – 28-30 січня 2009 року. Ч.1. К.: ТОВ “ТК Меганом”. С. 5-6.
  20. Білий М.М. Економіко-математичні методи в управлінні джерелами фінансування агрокооперативів. Матеріали четвертої Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції “Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте ‘2009”. – 15-30 червня 2009 року. – [Інтернет-ресурс] Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/konfer/210.htm.
  21. Білий М.М. Кредитне забезпечення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні: стан і шляхи покращення. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Науковий збірник [За ред. І.Г. Ткачук].  Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2010. VІ, Т. 2. С. 226-235.
  22. Білий М.М. Методологічні аспекти визначення рівня податкового навантаження суб’єктів господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування. Перспективи розвитку фінансової системи України : матер. всеукр. наук.-практ. конф. (19-20 кві. 2012 р.). Тернопіль: ТНЕУ, 2012. С. 321 – 323.
  23. Плець І.І. Стратегічні напрями управління внутрішнім державним боргом України. Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». Тернопіль: СМП «ТАЙП». 2013.  №3. С. 21-26.
  24. Білий М.М.Фінансування програм забезпечення житлом: стан та перспективи. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий збірник [за ред. І.Г. Ткачук]. Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2014. Вип. 10. Т. 1. С.  219-224.
  25. Білий М.М. Роль спільних підприємств у залученні інвестицій в умовах глобалізації економіки. Вісник Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2014. Т.19. Вип.2/5.  С. 102-105.

Дисципліни, які викладає: Фінанси малого бізнесу, Основи підприємництва, Страхові послуги, Управління витратами, Міжнародні фінанси, Платіжні системи.

Наукові інтереси: фінансово-господарська діяльність суб’єктів господарювання, особливості управління формуванням та використанням фінансових ресурсів суб’єктів малого бізнесу, розвиток платіжних систем в Україні та світі.

Додаткова інформація: автор понад 50 наукових і навчально-методичних праць.

Прикарпатський національний університет ім.Василя Стефаника

76025, Україна м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57

Гуманітарний корпус, ауд. 801

кафедра фінансів

E-mail: mykhailo.bilyi@pnu.edu.ua

 

НАУКОВО-МЕТРИЧНА ІНФОРМАЦІЯ:

GOOGLE  Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=6WMn7CgAAAAJ