Редколегія журналу

Науковий журнал

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

Scientific journal

“THE ACTUAL PROBLEMS OF  REGIONAL  ECONOMY  DEVELOPMENT

СКЛАД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

Ткачук І.Г. (головний редактор)– доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, заслужений діяч науки і техніки України;

Кри­хо­вецька З.М.(відповідальний секретар) – кандидат економічних наук,доцент кафед­ри фінансів Прикарпатського націо­наль­ного університету імені Василя Стефаника;

Янтонь-Дроздовска Е. – доктор економічних наук, про­фесор, завідувач кафедри економічних наук Університету ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща);

Вавак Т. – доктор економічних наук, про­фесор, завідувач кафедри прикладної економіки Ягеллонського університету в Кракові (Польща);

Баланюк І.Ф. – доктор еконо­мічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Прикарпатського національного університету імені Василя Сте­фаника;

Благун І.С. – доктор економічних наук, професор, декан  економічного факультету Прикар­патського національного університету імені Василя Стефаника;

Гуцал І.С. – доктор економічних наук, професор, декан факультету фінансів Тернопільського націо­нального економічного університету;

Романюк М.Д. – док­тор економічних наук, професор кафедри менеджменту і маркетингу При­карпатського національного університету імені Василя Стефаника;

Мельник В.М. – доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Європейського університету;

Мельник А.Ф. – доктор економічних наук, про­фесор, академік Української академії економічної кібернетики, завідувач кафедри державного і муніципального управління Тер­но­пільського національного економічного університету;

Кропельницька С.О.  – кандидат еконо­міч­них наук,доцент кафедри фінансів Прикар­патського національного університету імені Василя Стефаника;

Сус Т.Й. –кан­дидат еконо­мічних наук,доцент кафедри фінансів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.