Порядок рецензування рукописів

Науковий журнал

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

Scientific journal

“THE ACTUAL  PROBLEMS OF REGIONAL ECONOMY DEVELOPMENT

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ РУКОПИСІВ

Затверджено редакційною колегією наукового журналу “ Актуальні проблеми розвитку економіки регіону ”

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок рецензування рукописів статей,

представлених для публікації в науковому періодичному виданні “ Актуальні проблеми розвитку економіки регіону ”

 

 

1. Організація рецензування

 

1.1. Всі наукові статті, що надійшли до редакції, підлягають обов’язковому рецензуванню. Рецензування рукописів статей, представлених для публікації в тематичних серіях наукового видання “ Актуальні проблеми розвитку економіки регіону ” організується редакційною колегією. Відповідальність за якість рецензій та своєчасність проведення рецензування рукописів статей покладається на головного редактора. Терміни рецензування визначаються відповідальним секретарем.

 

1.2. Головний редактор та відповідальний  секретар визначають відповідність статті профілю журналу, вимогам до оформлення і направляють її на рецензування  членам редакційної колегії, що мають найбільш близьку до теми статті наукову спеціалізацію. Рецензентом не може бути автор або співавтор рецензованої роботи. Рецензенти повідомляються про те, що надіслані їм рукописи є приватною власністю авторів і містять відомості, що не підлягають розголошенню. Рецензентам не дозволяється робити копії статей. Рецензування проводиться конфіденційно.

 

1.3. Процедура рецензування проводиться конфіденційно за принципом «подвійного сліпого рецензування», коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного. Взаємодія між ними відбувається через відповідального секретаря журналу. Автору статті надається можливість ознайомитися з текстом рецензії. Порушення анонімності можливо лише в разі заяви рецензента про плагіат чи фальсифікації матеріалів, викладених у статті.

 

1.4. Якщо рецензія містить рекомендації щодо виправлення і доопрацювання статті, відповідальний секретар направляє автору текст рецензії з пропозицією врахувати рекомендації при підготовці нового варіанту статті або аргументовано їх спростувати. Перероблена автором стаття повторно направляється на рецензування.

 

1.5. У разі, коли рецензент не рекомендував статтю до публікації, редколегія може направити статтю на доопрацювання з урахуванням зроблених зауважень, а також направити її іншому рецензенту. Текст негативної рецензії направляється автору.

 

1.6. Остаточне рішення про публікацію статті приймається редколегією і фіксується в протоколі засідання редколегії.

 

1.7. Після прийняття редколегією рішення про допуск статті до публікації відповідальний секретар інформує про це автора і вказує терміни публікації.

 

1.8. Рецензії на рукописи статей повинні зберігатися в редакційній колегії протягом двох років з дня публікації статей і представлятися по запитам експертних рад ДАК України.

 

2. Вимоги до змісту рецензії

 

2.1. Рецензія повинна містити кваліфікований аналіз матеріалу статті, об’єктивну аргументовану його оцінку і обгрунтовані рекомендації.

 

2.2. В рецензії особливу увагу необхідно приділити висвітленню наступних питань:

 

·        загальний аналіз наукового рівня, термінології, структури статті, актуальності теми.

 

·        чи відповідає зміст статті її назві.

 

·       оцінка підготовленості статті до видання щодо мови і стилю, відповідності встановленим вимогам щодо оформлення матеріалів статті.

 

·       науковість викладу, відповідність використаних автором методів, методик, рекомендацій і результатів досліджень сучасним досягненням науки і практики.

 

·       допустимість обсягу статті в цілому і окремих її елементів (тексту, таблиць, ілюстративного матеріалу, бібліографічних посилань). Доцільність наявності у статті таблиць, ілюстративного матеріалу та їх відповідність висвітленню тематики. Рекомендації щодо раціонального скорочення обсягу (вказати, за рахунок якого елементу статті).

 

·       місце рецензованої роботи серед інших, вже надрукованих на подібну тему: що нового в ній або чим вона відрізняється від них, чи не дублює роботи інших авторів або раніше надруковані роботи даного автора (як в цілому, так і частково).

 

·       допущені автором неточності і помилки. Детальний опис переваг та недоліків статті.

 

2.3. Рецензент повинен дати рекомендації автору. Зауваження та побажання рецензента повинні бути об’єктивними і принциповими, спрямованими на підвищення наукового і методичного рівня рукопису.

 

2.4. В заключній частині рецензії повинні міститися обґрунтовані висновки про статтю в цілому і чітка рекомендація про доцільність її видання в даній тематичній серії наукового видання“ Актуальні проблеми розвитку економіки регіону ”  по конкретному науковому напрямку, відповідному номенклатурі наукових спеціальностей, затверджених ВАК України.