Кохан Ірина Василівна

кандидат економічних наук,

 

доцент кафедри фінансів

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

У 2005–2010 рр.  навчалася у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені  Василя  Стефаника” і отримала кваліфікацію “Економіста-фінансиста, викладача економіки” за спеціальність “Фінанси”.

У 2010-2013 рр. навчалася в аспірантурі за спеціальністю 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит”.

У 2015 році захистила дисертацію на тему “Бюджетне фінансування соціально-економічного розвитку регіону” і отримала вчену ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит”.

У 2021 році отримала вчене звання доцента кафедри фінансів ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені  Василя  Стефаника”.

Наукові дослідження проводились в рамках науково-дослідної теми кафедри фінансів «Формування ефективної моделі управління фінансовими ресурсами національної економічної системи», яка виконується в межах робочого часу.

 1. Кохан І.В., Дмитровська В.С. Місцеві бюджети як фінансова база об’єднаних територіальних громад у контексті бюджетної децентралізації. Вісник Прикарпатського університету. Економіка. 2019. № 14. С. 219–223.
 2. Кохан І.В. Фінансове забезпечення місцевих бюджетів на прикладі Івано-Франківської області. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник / [за ред. І.Г. Ткачук]. Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 2019. Серія економіка. Вип. 15. Т. 1. С. 142-151.
 3. Iryna Ye. Halushchak, Iryna V. Kokhan, Veronika S. Dmytrovska. Features of tax policy in Ukraine in the context of European integration. Online Journal Modelling the New Europe. Issue No. 31. December 2019. P. 90-103.
 4. Kokhan I. V. Schur R.I. Financial supply of socio-economic development of territorial communities in decentralization conditions. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник / [за ред. І.Г. Ткачук]. Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2018. Серія економіка. Вип. 12. Т. 1. С. 231–236.
 5. Кохан І.В., Чигура В.С. Методичні аспекти управління ризиками банківського споживчого кредитування в Україні. Вісник Прикарпатського університету. Економіка. 2018. Вип. ХІІІ. С. 226–233.
 6. Kokhan I. V. Estimating financial support of regional programs of social economic development. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник / [за ред. І.Г. Ткачук]. Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2016. Серія економіка. Вип. 12. Т. 1.  С. 29–37.
 7. Кохан І.В., Васьківська К.В., Децик О.І. Бюджетне фінансування регіональних програм соціально-економічного розвитку [Електронний ресурс]. Ефективна економіка. 2015. № 1. Режим доступу до журналу : http://www.economy.nayka.com.ua
 8. Kokhan, I., Tkachuk, I. Financial support of regional socio-economic development programs estimating. Ekonomicnij Casopis-XXI (Economic Annals-XXI), 9-10(2) (in Ukr.). 2014. P. 36–39.
 9. Кохан І. В. Формування видатків у системі бюджетного регулювання економічної стабілізації [Електронний ресурс]. Ефективна економіка. 2014. № 2. Режим доступу до журналу : http://www.economy.nayka.com.ua.
 10. Кохан І. В. Напрями використання коштів місцевих бюджетів. Вісник ЛДФА. Львів: ЛДФА, 2014. № 24. С. 46–53.
 11. Кохан І. В. Планування доходів місцевих бюджетів у контексті соціально-економічного розвитку держави. Вісник ЛДФА. Львів: ЛДФА, 2014. № 25. С. 68–76.
 12. Кохан І. В. Бюджетне фінансування як інструмент реалізації стратегії соціально-економічного розвитку держави. Актуальні проблеми економіки / ВНЗ “Національна академія управління”, 2013. № 9 (147). С. 176–181.
 13. Кохан І. В. Особливості формування доходів і видатків місцевих бюджетів на прикладі Івано-Франківської області. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник / [за ред. І.Г. Ткачук]. Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012. Серія економіка. Вип. 8. Т. 2. С. 68–75.
 14. Кохан І. В. Аспекти бюджетного інвестування в контексті місцевого самоврядування. Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. Запоріжжя. 2012. №1 (64).  С. 207–212.
 15. Кохан І. В.  Економічний зміст і структура бюджетних видатків в умовах соціально-економічного розвитку держави. Економічний простір : Збірник наукових праць. № 65. Дніпропетровськ : Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2012. C. 165–173.
 16. Кохан І. В. Бюджетний механізм як суспільно-економічна категорія. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий збірник / [за ред. І. Г. Ткачук].  Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. Серія економіка. Вип. 7. Т. 2. 2011. С. 402–406.

 НАУКОВО-МЕТРИЧНА ІНФОРМАЦІЯ:

GOOGLE  Академія  https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=_EqDEpUAAAAJ

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56529681200

ORCID https://orcid.org/0000-0002-9262-5723

Навчальні дисципліни, які викладає: Бюджетна система, Бюджетний менеджмент, Новітні технології у фінансах.

Наукові інтереси:  проблеми міжбюджетних відносин та шляхи їх вирішення, формування та використання фінансових ресурсів держави, бюджетне фінансування економіки.

Стажування:  тримісячне міжнародне наукове стажування (180 годин, 6 кредитів ECTS) у межах Європейського освітнього проєкту «The innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice» на базі Вищої Школи Лінгвістичної у м. Ченстохова (Wyższa Szkoła Lingwistyczna, WSL) м. Ченстохова (Республіка Польща).  

 

Прикарпатський національний університет ім.Василя Стефаника

76025, Україна м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57

Гуманітарний корпус, ауд. 801

кафедра фінансів

E-mail: irina.kokhan@pnu.edu.ua