Про науковий журнал

Науковий журнал

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

Scientific journal

“THE ACTUAL PROBLEMS OF REGIONAL ECONOMY DEVELOPMENT

 

Про журнал

ISSN 2518-7589 (Online), ISSN 2313-8246 (Print)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:

КВ № 20937-10737 від 24.06.2014

 

Індексується міжнародими наукометричними базами

Journal is indexed by:

Directory of Research Journals Indexing

Google Scholar

ResearchBib

DOAJ

 

 

 

Видавництво ДВНЗ «Прикарпатський національний університет  імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ, Україна)

 

Скорочена назва журналу

Українською: АПРЕР

Англійською: Aktual. probl. rozvit. ekon. reg.

 

Журнал  видається з 2005 року 1 раз на рік у 2-х томах.

Науковий журнал включено до переліку фахових видань України, в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (наказ Міністерства освіти і науки України  від від 09.03.2016 № 241).

 

Тематика журналу

У журналі публікуються статті яких роз­гля­даються теоретичні аспекти дослідження проблем економіки регіону; статті, присвячені фінансово-кредитним проблемам формування виробничих відносин регіонального рівня, проблемам економічного й соціального розвитку регіонів.

В журналі “ Актуальні проблеми розвитку економіки регіону ” друкуються статті, які містять відомості про наукові дослідження у напрямках:

Економічна теорія та історія економічної думки.

Світове господарство і міжнародні економічні відносини.

Економіка та управління національним господарством.

Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.

Гроші, фінанси і кредит.

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

Статистика.

Математичні методи, моделі та інформаційні технології.

 

Контактна інформація

Адреса редакції:

Кафедра фінансів

Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника

Шевченка, 57, Івано-Франківськ

76018, Україна

Тел.: (0342) 75-23-91

E-mail: kfin@pu.if.ua

 

Головний редактор: Ірина Григорівна Ткачук

Телефон: + 38 (0342) 75-23-91

 

Відповідальний секретар: Криховецька Зоряна Миколаївна

Телефон: + 380 664717708