Абітурієнту

Паспорт спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Рівень вищої освіти перший (бакалавр) другий (магістр)
Кваліфікація Бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування Професіонал з фінансів, банківської справи та страхування
Випускова кафедра Кафедра фінансів

Загальні відомості

Фінанси, банківська справа та страхування одна із основних спеціальностей економічного напряму. Програма спеціальності орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців для фінансової системи держави, які повинні об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, розуміти суть і тенденції розвитку фінансових стосунків і їх особливостей у сфері державних фінансів, міжнародних фінансів і фінансів господарських одиниць, розробляти та вирішувати питання розвитку фінансової системи.

Фахівці даної спеціальності підготовлені для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, аудиторської, науково-дослідної роботи у сфері державних фінансів, в установах Національного і комерційних банків, на рівні підприємств і об’єднань різних видів діяльності, незалежно від форм власності і організаційного формування, у страхових компаніях, інвестиційних фондах і компаніях, брокерських конторах, фінансових службах держадміністрації, в науково-дослідних установах тощо.

Основна мета спеціальності – підготовка висококваліфікованих кадрів вищої і середньої ланки управління підприємств усіх форм власності та органів державного управління з фінансів, банківської та страхової справи.

Профіль спеціальності: 

Студенти отримують необхідні знання та практичні навички у таких сферах:

 • грошово-кредитна система; бюджетна та податкова системи;
 • фінансова діяльність підприємств та організацій;
 • діяльність суб’єктів господарювання та організацій на фінансовому ринку;
 • організація банківської справи, технологія банківських операцій та методика їх проведення;
 • біржові операції банків та суб’єктів господарювання;
 • валютні операції та валютне регулювання;
 • операції у сфері оподаткування (податковий менеджмент);
 • страхові послуги, облік та аналіз діяльності страхових організацій;
 • фінансовий менеджмент;
 • організація та вдосконалення інформаційних систем у банках, фінансових органах, органах податкової та митної служб.
Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області:

  • базові уявлення про методи планування доходів та видатків бюджетів усіх рівнів; касового виконання Державного і місцевих бюджетів; прогнозування показників бюджету;
  • базові уявлення про методи та види бюджетного фінансування; обліку виконання бюджету і звітності про виконання бюджету; контролю за виконанням бюджету;
  • сучасні методи та інструментарій фінансового управління активами, капіталом, інвестиціями, грошовими потоками, фінансовими результатами і фінансовими ризиками підприємства, методи фінансового аналізу і планування;
  • сучасні методи оцінювання стратегічної фінансової позиції підприємства, теоретичні основи формування бюджетів та особливості розроблення фінансових бюджетів, правила узгодження бюджетів, методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, порядок формування операційних і фінансових бюджетів та здійснення бюджетного контролю;
  • базові уявлення про зміст основних механізмів антикризового фінансового управління підприємством при загрозі банкрутства;
  • сучасні уявлення про методи оцінювання вартості грошей в часі та їх використання у фінансових розрахунках;
  • сучасні уявлення про структуру ринку фінансових послуг, різновиди похідних фінансових інструментів, функції прямих та непрямих учасників ринку;
  • базові уявлення про фінансові основи страхової діяльності, структуру страхового тарифу, порядок формування та розміщення страхових резервів, принципи інвестиційної політики страхової компанії, роль перестрахування у забезпеченні виконання страхових зобов’язань, методи оцінки платоспроможності страхової компанії та умови забезпечення фінансової стійкості страховиків, особливості менеджменту та маркетингу у страхових організаціях;
  • сучасні уявлення про теорію інновацій, інноваційного процесу, інноваційного циклу, класифікацію інновацій, складові економічного механізму реалізації інноваційної діяльності, стадії НДДКР, стадії життєвого циклу інновацій та виробів, зміст роботи на стадіях НДДКР та відповідні їм джерела ресурсного, у тому числі фінансового забезпечення.
  • базові уявлення про теоретичні засади визначення персоналу, кадрів підприємства, процесу підготовки та перепідготовки кадрів, класифікацію фінансових служб та їхніх кадрів за професійно-кваліфікаційними ознаками, зміст та типові причини виникнення конфліктних ситуацій у фінансових службах, визначення можливих шляхів подолання конфліктів.
 2. Вміння та навички з предметної області:

  • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін у процесі фінансової роботи та проведення розрахунків показників фінансового стану суб’єктів господарювання;
  • здатність використовувати професійно-профільовані знання в галузі математичної статистики для статистичної обробки даних та математичного моделювання фінансово-економічних процесів;
  • здатність використовувати знання, вміння і навички в галузі природничо-наукових дисциплін для роботи з інформаційними системами та технологіями у фінансах;
  • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички у сфері державних фінансів, фінансів суб’єктів господарювання, міжнародних фінансів та фінансового ринку для прийняття оптимальних управлінських рішень у сфері фінансів і кредиту;
  • здатність використовувати професійно профільовані знання, вміння і навички в галузі природничо-наукових дисциплін, фінансового менеджменту для аналізування, оцінювання та прогнозування показників фінансового стану підприємства, банку, страхової компанії тощо.
 3. Практичні навички з предметної області:

  • уміння і навички в галузі природничо-наукових дисциплін для теоретичного засвоєння засад управління державними фінансами і розв’язання практичних задач фінансового менеджменту;
  • професійно-профільовані знання й уміння в галузі теоретичних основ інформатики і практичного використання комп’ютерних технологій;
  • володіння навичками роботи з комп’ютером на рівня користувача, використання інформаційних технологій у фінансах для виконання практичних завдань у галузі професійної діяльності;
  • вміння користуватися типовим програмним забезпеченням обробки даних для виконання типових операцій наукової та фінансової діяльності (статистична обробка числових даних, побудова графіків, апроксимація та інтерполяція, табличні операції тощо);
  • вміння проводити оцінку процесу хеджування фінансових ризиків на ринку фінансових послуг, розраховувати операційну надбавку, оцінювати вартість форвардних, ф’ючерсних, опціонних, своп — контрактів;
  • вміння орієнтуватися у проблемах розвитку фінансової системи України;
  • вміння використовувати методи бюджетного планування в процесі прогнозування дохідної і видаткової частини бюджету; виконувати роботу зі складання звітності про виконання бюджету та аналізувати її;
  • вміння організувати систему фінансового менеджменту; застосувати методи та інструментарій фінансового менеджменту для управління фінансовою діяльністю й формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів підприємства;
  • вміння формувати фінансову стратегію і фінансові плани підприємства; оцінювати фінансовий стан підприємства; організувати антикризове фінансове управління;
  • вміння оцінити можливості і загрози та сильні і слабкі сторони фінансово-економічної діяльності підприємства, організувати систему фінансового бюджетування та формування її обліково-аналітичного забезпечення з врахуванням особливостей виробничо-господарської діяльності підприємства; організувати бюджетування діяльності підприємства; скласти основні операційні і фінансові бюджети;
  • вміння на основі аналітичних даних оцінити зміни у фінансовому стані підприємства та обґрунтувати відповідні заходи для поліпшення його фінансових результатів;
  • вміння використовувати санаційні заходи фінансового, соціального, виробничо-технічного, організаційного характеру для суб’єктів господарювання; правильно вибирати форми, правила та умови фінансування санації.
 4. Загальні уміння та навички:

  • вміння володіти методологічними прийомами наукових досліджень, застосовувати прикладні методики аналізу фінансових процесів, використовувати сучасні методи системного наукового аналізу;
  • практичні навички застосування науково-обґрунтованих методів аналізу та прогнозування соціально-економічного розвитку України;
  • навички роботи в команді над вирішенням завдань, пов’язаних з реальними випадками з управління фінансами суб’єктів господарювання, бюджетуванням, адмініструванням податків тощо;
  • вміння дотримуватися дисципліни та навички управління часом, включаючи дотримання термінів виконання роботи;
  • навички письмової та усної презентації результатів власної роботи, наукового та практичного матеріалу;
  • володіння навичками педагогічної роботи.

Випускник спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» може працювати у:

 • комерційних банках та страхових компаніях;
 • інвестиційних компаніях, недержавних пенсійних фондах та ін.;
 • державних установах (фіскальна служба, пенсійний фонд, державне казначейство, територіальні фінансові органи) та ін.;
 • аудиторських фірмах та аналітичних центрах, на фондовому ринку та ін.;
 • фінансових відділах і бухгалтерських службах організацій та підприємств усіх форм власності.
Професійні профілі випускників з прикладами:

Фахівець у галузі фінансів, банківської справи та страхування здатний виконувати таку професійну роботу за такими угрупуваннями (відповідно до ДК 003:2010):

Керівники:

 • керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання;
 • керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники;
 • керівники проектів та програм;
 • керівники малих підприємств без апарату управління в комерційному обслуговуванні;
 • менеджери (управителі) у сфері грошового посередництва;
 • менеджери (управителі) у сфері фінансового лізингу;
 • менеджери (управителі) у сфері надання кредитів;
 • менеджери (управителі) у сфері страхування життя та заощаджень;
 • менеджери (управителі) у сфері пенсійного страхування;
 • менеджери (управителі) в допоміжній діяльності у сфері фінансів;
 • менеджери (управителі) в допоміжній діяльності у сфері страхування.

Професіонали:

 • викладачі університетів та вищих навчальних закладів;
 • викладачі середніх навчальних закладів;
 • наукові співробітники (біржові операції);
 • професіонали у сфері біржової діяльності;
 • наукові співробітники (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій);
 • професіонали з фінансово-економічної безпеки;
 • наукові співробітники (економіка);
 • економісти;
 • наукові співробітники (соціальний захист населення);
 • наукові співробітники (проекти та програми);
 • професіонали з управління проектами та програмами.

Фахівець може займати такі первинні посади:

 • завідувач бази навчально-наукової;
 • завідувач лабораторії (освіта);
 • завідувач практики (виробничої, навчальної);
 • керівник виробничої практики;
 • начальник навчального пункту;
 • начальник планово-економічного бюро цеху;
 • начальник планово-економічного відділу;
 • керівник проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва;
 • керівник установи (структурного підрозділу) з інтелектуальної власності;
 • директор малої фірми (страхової, аудиторської, рекламної і т. ін.);
 • керуючий агентством (страховим, торговельним, нерухомості, рекламним і т. ін.);
 • менеджер (управитель) із грошового посередництва;
 • менеджер (управитель) із фінансового лізингу;
 • менеджер (управитель) із надання кредитів;
 • менеджер (управитель) із страхування;
 • менеджер (управитель) із пенсійного недержавного страхування;
 • менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у сфері фінансів;
 • менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у сфері страхування;
 • менеджер (управитель) у сфері операцій з нерухомістю для третіх осіб;
 • асистент;
 • викладач вищого навчального закладу;
 • викладач професійно-технічного навчального закладу;
 • молодший науковий співробітник (біржові операції);
 • науковий співробітник (біржові операції);
 • науковий співробітник-консультант (біржові операції);
 • професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів;
 • професіонал з депозитарної діяльності;
 • професіонал з корпоративного управління;
 • професіонал з торгівлі цінними паперами;
 • професіонал з управління активами;
 • професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів;
 • молодший науковий співробітник (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій);
 • науковий співробітник (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій);
 • науковий співробітник-консультант (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій);
 • аналітик з питань фінансово-економічної безпеки;
 • професіонал з фінансово-економічної безпеки;
 • молодший науковий співробітник (економіка);
 • науковий співробітник (економіка);
 • науковий співробітник-консультант (економіка);
 • аналітик з інвестицій;
 • аналітик з кредитування;
 • економіст;
 • економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності;
 • економіст з договірних та претензійних робіт;
 • економіст з планування;
 • економіст з податків і зборів;
 • економіст з фінансової роботи;
 • економіст із ціноутворення;
 • економічний радник;
 • консультант з економічних питань;
 • молодший науковий співробітник (соціальний захист населення);
 • науковий співробітник (соціальний захист населення);
 • науковий співробітник-консультант (соціальний захист населення);
 • молодший науковий співробітник (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва);
 • науковий співробітник (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва);
 • науковий співробітник-консультант (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва);
 • фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва.
Загальний обсяг навчальної програми:
для ОР “Бакалавр” — 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі гуманітарної підготовки — 36 кр., модулі природничо-наукової та загальноекономічної підготовки — 60 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 144 кр.
для ОР “Магістр” — 60 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі гуманітарного та соціально-економічного циклу — 2 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 58 кр.
Форма навчання: денна, заочна, екстернат.
Доступ до подальшого навчання: 
Бакалавр за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» може продовжити в університеті навчання на другому циклі вищої освіту (рівень — магістр) за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» чи іншими суміжними спеціальностями.
Магістр за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» може продовжити навчання в аспірантурі вищого навчального закладу, науково-дослідного інституту.
Вимоги до випуску: 
ОР “Бакалавр”: Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно складений комплексний державний іспит та захищена бакалаврська кваліфікаційна робота.
ОР “Магістр”: Завершена навчальна програма обсягом 60 кредитів, успішно захищена магістерська кваліфікаційна робота.
Спеціальні вимоги до зарахування: 
ОР “Бакалавр”: За умови підписаних угод між коледжами/технікумами та Університетом за результатами співбесіди на другий, третій рік навчання відповідних спеціальностей.
ОР “Магістр”: Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з фінансів і кредиту (фінансів, банківської справи та страхування) і вступні випробування з іноземної мови та фаху.